Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen 

1.1 In deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:
DULOR: Eenmanszaak, gevestigd te (2037AG) Haarlem aan de Rivièradreef 20, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85728993.
Klant: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met DULOR voor de levering door DULOR van Producten.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen DULOR en de Klant op grond waarvan DULOR Producten levert, onder welke titel dan ook.
Producten: alle goederen die door DULOR onder de Overeenkomst worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot poedervoeding en voedingssupplementen.
Website: de websites van DULOR, toegankelijk op www.dulor.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
Dag: kalenderdag(en).
Schriftelijk: schriftelijk en/of elektronisch.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, Overeenkomsten en alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen van DULOR en de Klant. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.
1.3 De nietigheid of niet-toepasselijkheid van één of meer bepalingen, of een deel van een bepaling, van deze Algemene Voorwaarden tast de werking en geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
1.4 DULOR is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, welke gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn vanaf de datum die is meegedeeld en nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Klant zijn toegezonden.
1.5 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn alleen geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door DULOR.

Artikel 2 - Aanbieding en totstandkoming van Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en uitingen van of namens DULOR zijn geheel vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen door DULOR te allen tijde worden herroepen.
2.2 De Klant kan geen rechten ontlenen aan aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en uitingen van of namens DULOR die een kennelijke vergissing of fout bevatten.
2.3 Onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden.
2.4 Indien de Klant het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt DULOR onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door DULOR, kan de Klant de aanvaarding van het aanbod herroepen.
2.5 DULOR kan - binnen wettelijke kaders - informatie inwinnen over de vraag of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals over al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de Overeenkomst. Indien DULOR op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
2.6 DULOR is gerechtigd een bestelling of aanvraag die uit meerdere Producten met verschillende levertijden bestaat te weigeren.
2.7 Uiterlijk bij levering van het Product zal DULOR aan de Klant de volgende informatie verstrekken, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
het bezoekadres van de vestiging van DULOR waar de Klant met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke melding inzake de uitsluiting van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs van het Product inclusief alle belastingen, voor zover van toepassing de kosten van levering en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de Overeenkomst;
indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 3 - Prijzen en betaling

3.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en komen, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de Klant. Voor levering binnen Nederland rekent DULOR verzendkosten van EUR 6,95 per bestelling. Voor levering naar België rekent DULOR verzendkosten van EUR 8,35 per bestelling. Voor levering naar Duitsland rekent DULOR EUR 8,95 per bestelling, voor andere EU-landen rekent zij EUR 12,95 per bestelling en voor alle overige landen wereldwijd rekent zij EUR 19,95 per bestelling.
3.2 Betaling dient te geschieden middels een van de door DULOR aangegeven betaalmethoden.
3.3 Betaling dient te geschieden in Euro, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door overboeking naar een door DULOR aan te wijzen bankrekening.
3.4 De Klant is verplicht om DULOR onmiddellijk te informeren over eventuele onjuistheden in betaalgegevens die zijn verstrekt of vermeld.
3.5 DULOR is gerechtigd de factuur uitsluitend per e-mail aan de Klant beschikbaar te stellen.
3.6 DULOR is te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling van de Klant te verlangen tot maximaal 50% van de aankoopprijs. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, is DULOR niet verplicht de Overeenkomst uit te voeren totdat de Klant de verschuldigde bedragen uit hoofde van de overeengekomen vooruitbetaling aan DULOR heeft voldaan.
3.7 Indien de betalingstermijn wordt overschreden en DULOR de Klant heeft gewezen op de te late betaling, DULOR de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en betaling binnen deze 14-dagen termijn nog steeds niet is geschied, is de Klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen in geval van te late betaling alle buitengerechtelijke kosten ter incasso van het verschuldigde bedrag voor rekening van de Klant.

Artikel 4 - Levering en levertijden

4.1 De door DULOR opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen en vangen aan op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst, mits alle voor levering noodzakelijke gegevens door de Klant aan DULOR ter beschikking zijn gesteld.
4.2 De plaats van levering is het adres dat de Klant tijdens het bestelproces aan DULOR kenbaar heeft gemaakt.
4.3 DULOR is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende (deel)leveringen uit te voeren.
4.4 Behoudens artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden wordt de Overeenkomst met bekwame spoed uitgevoerd, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij de Klant heeft ingestemd met een langere levertijd. Indien de levering is vertraagd of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst bericht. In dat geval heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4.5 In geval van ontbinding conform artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden zal DULOR het bedrag dat de Klant heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 5 - Herroeping

5.1 De Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. DULOR mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.2 De bedenktijd bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden gaat in op de Dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
indien de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
indien de levering van een Product bestaat uit verschillende (deel)leveringen of onderdelen: de Dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
in geval van Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
5.3 De Klant die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping dat door DULOR beschikbaar is gesteld in het retourportaal op www.dulor.nl/retoureren.
5.4 De Klant dient de Producten met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de Dag volgend op de in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde kennisgeving, terug te zenden.
5.5 De Klant dient de Producten terug te zenden met alle geleverde toebehoren, in originele en onbeschadigde staat en verpakking en conform de redelijke en duidelijke instructies van DULOR.
5.6 De Klant kan geen aanspraak maken op een herroepingsrecht met betrekking tot Producten waarvan de verzegeling of onmiddellijke verpakking na levering is verbroken.
5.7 Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van het Product voor rekening van de Klant. Indien de Klant bij levering van het Product heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, komen de bijkomende kosten voor de duurdere methode van levering voor rekening van de Klant.
5.8 Indien de Klant reeds een betaling heeft verricht aan DULOR, zal DULOR dit bedrag met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour of herroeping, terugbetalen. Terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere betaalmethode.

Artikel 6 - Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

6.1 Tijdens de bedenktijd dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. De Klant dient het Product slechts uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
6.2 De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden. DULOR is gerechtigd deze waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de betaling die de Klant heeft verricht.

Artikel 7 - Klachtenbeleid

7.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij DULOR. Dit kan door contact op te nemen met de klantenservice via www.dulor.nl/nl/pages/contact.
7.2 Een bij DULOR ingediende klacht wordt binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.3 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door DULOR, zal DULOR naar haar keuze de geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 De Producten dienen strikt in overeenstemming met de meegeleverde instructies te worden gebruikt. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of de Producten geschikt zijn voor het door de Klant beoogde gebruik.
8.2 DULOR is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt, behalve voor zover deze schade het directe gevolg is van een opzettelijke handeling of nalatigheid of bewuste roekeloosheid van DULOR.
8.3 De aansprakelijkheid van DULOR jegens de Klant is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de Producten die de schade veroorzaken.

Artikel 9 - Overmacht

9.1 DULOR is gerechtigd haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin DULOR door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen langer duurt dan dertig dagen, zijn zowel DULOR als de Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
9.2 Indien DULOR ten tijde van het intreden van de overmacht situatie haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen, is DULOR gerechtigd de Klant voor het reeds geleverde afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Artikel 10 - Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Overeenkomst, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Artikel 11 - SMS Marketing

Wij hechten waarde aan uw privacy en de informatie die u toestemming geeft om te delen met betrekking tot onze SMS-marketingdienst. Wij gebruiken deze informatie om u tekstmeldingen te sturen (voor uw bestelling, inclusief herinneringen aan verlaten winkelmandjes), tekstmarketingaanbiedingen en transactionele sms'jes, inclusief verzoeken om beoordelingen van ons.

Onze website maakt gebruik van cookies om bij te houden welke artikelen u in uw winkelmandje plaatst, inclusief wanneer u uw afrekenproces hebt verlaten. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen wanneer er winkelmand herinneringen via SMS moeten worden verzonden.